Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Σαν προσευχή ήρθε το χιόνιΊνα τι ολιγοπίστησες επί της αδύτου αληθείας...

"....ανέβη εις το όρος κατ' ιδίαν προσεύξασθαι. οψίας δε γενομένης μόνος ην εκεί. το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ην, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων. ην γαρ ενάντιος ο άνεμος. τετάρτη δε φυλακή της νυκτός απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. και ιδόντες αυτόν οι μαθηταί επί την θάλασσαν περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες ότι φάντασμά εστί, και από του φόβου έκραξαν. ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγων, θαρσείτε, εγώ ειμί. μη φοβείσθε. αποκριθείς δε αυτώ ο Πέτρος είπε, Κύριε, ει συ ει, κέλευσόν με προς σε ελθείν επί τα ύδατα. ο δε είπεν, ελθέ. και καταβάς από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα ελθείν προς τον Ιησούν. βλέπων δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεσθαι έκραξε λέγων, Κύριε, σώσον με. ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα επελάβετο αυτού και λέγει αυτώ, ολιγόπιστε, εις τι εδίστασας; και εμβάντων αυτών εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος. οι δε εν τω πλοίω ελθόνες προσεκύνησαν αυτώ λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός ει. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γεννησαρέτ. και επιγνόντες αυτόν οι άνδρες του τόπου εκείνου απέστειλαν εις όλη την περίχωρον εκείνην, και προσήνεγκαν αυτώ πάντας τους κακώς έχοντας, και παρεκάλουν αυτόν ίνα μόνον άψωνται του κρασπέδου του ιματίου αυτού. και όσοι ήψαντο διεσώθησαν"

Κατά Ματθαίον, 23-36

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου